Archeologisch onderzoek in Almere

In 2016 heeft de gemeente Almere een aantal gebieden aangewezen als archeologisch waardevol. Dat betekent dat iedereen die daar bijvoorbeeld wil bouwen eerst een archeologisch onderzoek moet laten doen. Op het bestemmingsplan van uw kavel kunt u zien of er een archeologische waarde of verwachting op rust.

Sinds 1992 (Verdrag van Malta) is het wettelijk verplicht voor zowel overheidsinstanties als bedrijven en particulieren om archeologisch onderzoek te laten doen bij bodemingrepen. De gemeente Almere heeft deze verplichting vastgelegd in de Archeologische Beleidskaart Almere en in de Archeologieverordening 2016.

Wat de situatie in Almere iets gecompliceerder maakt dan in veel andere gemeenten in Nederland, is dat de archeologische vindplaatsen zich onder een metersdik kleidek bevinden. 9000 jaar geleden lagen grote delen van wat later de Zuiderzee werd nog droog, doordat de zeespiegel veel lager was. Jagers-verzamelaars in de steentijd leefden rond het huidige Almere op de oevers van de Eem, en de resten van hun beschaving (vuursteenvindplaatsen) zijn later overdekt geraakt door 2 tot 8 meter zeeklei. Archeologisch onderzoek richt zich dus vooral op deze diepte.

De Steekproef is bevoegd tot het uitvoeren van alle soorten van archeologisch onderzoek in Almere en kan u helpen deze procedure op tijd en succesvol te doorlopen.

Bent u op zoek naar deskundig archeologisch advies in Almere? Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Benieuwd hoe we te werk gaan bij een archeologisch onderzoek in Almere?
Afhankelijk van de archeologische aard van het te onderzoeken gebied hanteren we een aantal fases. Deze zijn vastgelegd in het standaard Programma van Eisen (PvE) dat de gemeente heeft opgesteld.

Fases binnen archeologisch onderzoek in Almere

Een archeologisch onderzoek bestaat uit verschillende fases.

Bureauonderzoek

Een archeologisch bureauonderzoek vormt het startpunt wanneer een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk is. Hierbij worden archieven en bodemkaarten bestudeerd. De stappen voor dit onderzoek zijn al deels voor u uitgewerkt in het standaard PvE.

Inventariserend veldonderzoek

Bij een inventariserend veldonderzoek worden archeologische waarden van het plangebied in het veld in kaart gebracht met grondboringen. In Almere wordt dit onderzoek opgeknipt in twee fases:

  1. Verkennende fase. Hierbij worden boringen gezet tot ónder de kleilagen en wordt onderzocht of de top van het pleistocene zand, onder die klei, mogelijk geschikt is geweest voor menselijk gebruik. Ook kijken we of er kans is op archeologisch materiaal. Bij een dun kleidek kunnen die boringen handmatig worden uitgevoerd (zie Figuur 1) maar op veel plaatsen is daarvoor een aqualock-machine nodig (zie Figuur 2).
  2. Karterend fase. Indien bij de verkennende boringen archeologische indicatoren zijn gevonden moeten met een avegaar-boormachine karterende boringen worden geplaatst (zie Figuur 3). De opgeboorde monsters worden verzameld en in het laboratorium onderzocht. Dergelijke boringen worden altijd machinaal uitgevoerd.

Indien bij het onderzoek een archeologische vindplaats in de ondergrond wordt vastgesteld moet u in overleg met de gemeente beslissen hoe hier mee om te gaan. Het wil níét per sé zeggen dat uw bouwplan niet door kan gaan, omdat de archeologie volgens de Erfgoedwet bij voorkeur in de grond bewaard moet blijven. Dat kan vaak, maar soms krijgt u beperkende maatregelen opgelegd, zoals het werken met halfharde bestrating voor een parkeerterrein in plaats van met asfalt.

Het uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek of een opgraving, zoals we dat in het oudere deel van Nederland vaak doen, is in Almere door de diepte erg kostbaar en moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Heeft u bouwplannen in Almere?

Wanneer u bouwplannen heeft in Almere, waarbij een bodemingreep noodzakelijk is, moet u vaak eerst een archeologisch onderzoek laten doen. De Steekproef voert dit archeologisch onderzoek uit voor een zeer aantrekkelijke prijs. Wij leveren al sinds 1999 archeologisch onderzoek en advies in heel Nederland. De Steekproef is gecertificeerd voor alle archeologisch onderzoek op landbodems (BRL SIKB 4000) en werkt conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Wij zijn bekend met de werkwijze van de gemeente Almere en zijn ervaren in overleg met het gemeentelijke Bureau Archeologie en Monumentenzorg.