Archeologisch onderzoek

U heeft bouwplannen, maar archeologisch onderzoek is nodig?

Wanneer u bouwplannen heeft en daarbij in de bodem gaat graven is de kans groot dat de gemeente om een archeologisch onderzoek vraagt. Sinds 1992 is het voor zowel overheidsinstanties als bedrijven en particulieren wettelijk verplicht om archeologisch onderzoek te laten doen bij bodemingrepen. Omdat gravend onderzoek maar eenmalig uitgevoerd kan worden is het noodzakelijk dat dit door deskundigen gebeurt.

Archeologisch onderzoek kent meerdere fasen van onderzoek, van een (niet-gravend) bureauonderzoek tot een volledige opgraving. Het soort onderzoek, en de kosten, is afhankelijk van meerdere factoren zoals de omvang en locatie van uw plannen en mogelijk eerder uitgevoerd onderzoek. De bevoegde overheid (de gemeente of provincie) kan u informeren over het benodigde archeologisch onderzoek.

De Steekproef biedt uitkomst

De Steekproef is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau en kan voor u al het nodige archeologisch onderzoek uitvoeren. Wij zijn al sinds 1999 werkzaam in de archeologie in heel Nederland. Onze werknemers zijn ervaren en praktische denkers. Wij staan snel voor u klaar en werken graag efficiënt.

archeologisch onderzoek

Als één van de eerste archeologische bedrijven is De Steekproef gecertificeerd voor elk soort archeologisch onderzoek op landbodems en werken wij conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Indien u geconfronteerd wordt met archeologie biedt De Steekproef u de oplossing aan.

Vraag gratis een offerte aan en binnen een (werk)dag heeft u van ons een reactie.

Fases binnen archeologisch onderzoek

Een archeologisch onderzoek bestaat uit verschillende fases. Eerst wordt een inventarisatie gemaakt van de kans op archeologische waarden. Indien mogelijke archeologische resten niet veilig bewaard kunnen blijven onder de grond, worden deze veiliggesteld door een opgraving.

 • Bureauonderzoek
  Een archeologisch bureauonderzoek vormt het startpunt wanneer een archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Hierbij worden archieven en oude kaarten bestudeerd, bodemgegevens geanalyseerd en al bekende archeologisch waarnemingen in de omgeving bekeken. Het doel is om een archeologische verwachting samen te stellen.
 • Inventariserend veldonderzoek / booronderzoek
  Bij een inventariserend veldonderzoek wordt het onderzoeksgebied met handmatige boringen in kaart gebracht. Aan de hand van de resultaten van het veldonderzoek wordt de archeologische verwachting eventueel bijgesteld.
 • Archeologische proefsleuven
  Wanneer bekend is dat het plangebied archeologische waarden bevat, wordt in opdracht nader onderzoek uitgevoerd door proefsleuven te graven. Dit is een verkennende opgraving die valt binnen de fase inventariserend veldonderzoek. Het doel van dit onderzoek is vast te stellen om welk soort archeologische sporen het gaat, en wat hun kwaliteit en datering is.
 • Archeologische begeleiding graafwerk
  Het komt in de praktijk voor dat het aanleggen van proefsleuven onmogelijk of onwenselijk is. In dat geval bepaalt de overheid of archeologische begeleiding van graafwerkzaamheden noodzakelijk is. Hierbij is een archeoloog aanwezig bij de werkzaamheden om vrijkomende archeologische waarden te documenteren.
 • Volledige opgraving
  Een volledige opgraving vindt plaats wanneer het plangebied een hoge archeologische waarde heeft die verloren dreigt te gaan door voorgenomen bodemingrepen. Op die manier blijft de archeologische informatie behouden, ook al wordt het bodemarchief verstoord.