Archeologisch bureauonderzoek

Een archeologisch bureauonderzoek vormt het startpunt wanneer een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk is. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een bouwvergunning.

Centraal bij een bureauonderzoek staat het in kaart brengen van alle bestaande kennis over een plangebied. De Steekproef raadpleegt onder andere de gemeentelijke archeologische verwachtingskaarten en beleidskaarten. Ook kijken wij in de digitale archieven van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Archis) welke vondsten er in het verleden zijn gedaan en bestuderen wij oude kaarten, luchtfoto’s, bodemkaarten, hoogtegegevens en andere relevante bronnen.

Het Verwachtingsmodel

De volgende stap is het opstellen van een archeologisch verwachtingsmodel. Hierin staat beschreven of en welke archeologische waarden er in (bepaalde delen van) het plangebied kunnen worden verwacht. Het verwachtingsmodel geeft een een indicatie van de mogelijk aanwezige archeologische resten. Ook kan er een inschatting worden gemaakt welke archeologische periodes verwacht kunnen worden.

Bij een middelhoge of hoge archeologische verwachting is vrijwel altijd een verkennend (boor)onderzoek nodig. Als al duidelijk is dat we met archeologische vindplaats te maken hebben, kan een waarderend booronderzoek worden uitgevoerd. Wanneer verder onderzoek nodig blijkt te zijn zal De Steekproef u tijdig op de hoogte stellen. Wij kunnen desgewenst direct doorstarten. Hiermee bespaart u niet alleen tijd maar vooral ook kosten.

Rapport bij archeologisch bureauonderzoek

Voor het bureauonderzoek bestudeert de archeoloog verschillende kaarten op het kantoor.

Na afronding van het bureauonderzoek ontvangt u van De Steekproef een overzichtelijk en prettig leesbaar rapport van de onderzoeksresultaten, met foto’s en kaarten, en een heldere, eenduidige conclusie. Het rapport bevat ook een advies over het vervolg. Blijkt uit het archeologisch bureauonderzoek dat de kans op archeologische waarden in de bodem zeer klein is, dan is vervolgonderzoek niet nodig.

Het is ook mogelijk dat vervolgonderzoek noodzakelijk is. Vaak is een inventariserend veldonderzoek (IVO) door booronderzoek en veldkartering noodzakelijk. Daarom voeren we het archeologisch bureauonderzoek en het inventariserend veldonderzoek (IVO) meestal in combinatie uit, en ontvangt u alle onderzoeksresultaten in één rapport.