Volledige opgraving

Een volledige opgraving vindt plaats wanneer een plangebied hoge archeologische waarde heeft en die verloren dreigt te gaan door voorgenomen bodemingrepen. Op die manier blijft de archeologische informatie behouden, ook al wordt het bodemarchief voor altijd verstoord.

Bij een volledig opgraving, of Definitief Archeologisch Onderzoek (DAO), bestudeert De Steekproef de gehele archeologische vindplaats. Met behulp van een graafmachine onderzoeken we verticale en horizontale doorsneden van de ondergrond en documenteren alle archeologische sporen en vondsten. De vondsten worden vervolgens ondergebracht in het provinciaal/regionaal depot.

Volledige opgraving: onderzoek van alle archeologische sporenBij een archeologische opgraving steken de donker gekleurde archeologische grondsporen zich sterk af in het lichte zand.

Bij een volledige opgraving worden vrijwel alle archeologische sporen die aan het licht komen helemaal opgegraven. Dit houdt in dat alle sporen (grondverkleuringen) die geen duidelijk natuurlijke oorzaak hebben, worden opgetekend, gefotografeerd, bemonsterd en worden doorzocht op archeologische materialen, zoals aardewerk en bewerkt vuursteen. Vrijwel al het materiaal wordt systematisch verzameld en, als dat nodig is, geconserveerd.

Hulp bij volledige opgraving: geografisch informatiesysteem

Op kantoor bestuderen we de in het veld verzamelde gegevens. De veldtekeningen met sporen en vondstverspreidingen worden samengesteld en bewerkt in een geografisch informatiesysteem (GIS). Zo zijn ze goed te analyseren en onderling te vergelijken. In dit informatiesysteem worden ook foto’s van sporen of voorwerpen opgeslagen.

Rapport bij volledige opgraving

U ontvangt van De Steekproef een overzichtelijk en prettig leesbaar rapport van de opgraving met foto’s, opgravingsplattegronden, profieltekeningen, een beschrijving van de vondsten en een heldere, eenduidige conclusie.

Documenteren van gecoupeerde archeologische sporen bij een definitieve archeologische opgraving.