Archeoregio’s

Het vaste land van Nederland is onder te verdelen in 14 archeoregio’s. Deze hieronder vermelde regio’s hebben elk een eigen ontstaans- en bewoningsgeschiedenis. In de Nederlandse Onderzoeks-agenda Archeologie worden de (te verwachten) archeologische waarden in deze regio’s beschreven.

 1. Drentse zandgebied (AR1)Archeoregio’s
 2. Utrechts-Gelderse zandgebied (AR2)
 3. Overijssels-Gelderse zandgebied (AR3)
 4. Brabantse zandgebied (AR4)
 5. Limburgse zandgebied (AR5)
 6. Limburgse lössgebied (AR6)
 7. Fries-Groningse kleigebied (AR7)
 8. Noordhollandse kleigebied (AR8)
 9. Friese veengebied (AR9)
 10. Flevolandse kleigebied (AR10)
 11. Hollandse duingebied (AR11)
 12. Hollandse veen- en kleigebied (AR12)
 13. Utrechts-Gelderse rivierengebied (AR13)
 14. Zeeuwse kleigebied (AR14)

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft het aantal archeologische complexen voor al deze archeoregio’s per medio 2004 in kaart gebracht (Zoetbrood e.a. 2006, ‘Uit Balans’). Archeologische complexen zijn vindplaatsen die in periode zijn begrensd en qua type zijn omschreven, bijvoorbeeld een kasteelterrein uit de middeleeuwen of een nederzetting uit de ijzertijd.

De Steekproef heeft het aantal archeologische complexen voor de archeoregio’s per medio 2013 in kaart gebracht (Jelsma, in voorbereiding). Hieronder volgen enkele voorbeelden. Deze overzichten kunnen gebruikt worden bij de ontwikkeling van gemeentelijke en regionale archeologische onderzoeks-agenda’s. De Steekproef kan gemeenten hierbij ondersteunen.

In blauw aangegeven zijn de archeocomplexen die medio 2004 bekend waren in een bepaalde archeoregio. In rood worden de aantallen van medio 2013 weergegeven. Tevens zijn de 2013 gemiddelden van alle zandgronden, archeoregio’s 1 t/m 6, aangegeven (in geel).